Highlights/HoogtepuntenBaltic Gull - Baltische Meeuw - Larus fuscusBaltic Gull - Baltische Meeuw - Larus fuscusBaltic Gull - Baltische Meeuw - Larus fuscusBaltic Gull - Baltische Meeuw - Larus fuscusBaltic Gull - Baltische Meeuw - Larus fuscusBaltic Gull - Baltische Meeuw - Larus fuscusBaltic Gull - Baltische Meeuw - Larus fuscus Red CRK4 (top) and CJC9 (second), two ringed Baltic Gulls from Finland. The rest of the thumbnails concerns 2cy Lesser Black-backed Gulls that appeared in spring with most or all primaries renewed in the winter quarters. Only Baltic Gull Larus fuscus fuscus (and to a more limited extent Heuglin's Gull Larus heuglini) is known to show such advanced moult. Two of these four birds however, would be rather atypical for fuscus (thumbnails 3 and 5). On the general page of Lesser Black-backed Gull you will also find many ringed graellsii from The Netherlands and two intermedius from Norway.

Rood CRK4 (boven) en CJC9 (tweede), geringde Baltische Mantelmeeuwen uit Finland. De rest van de thumbnails betreft 2kj Kleine Mantelmeeuwen die verschenen in het voorjaar met de meeste of alle handpennen vernieuwd op de wintergronden. Alleen van Baltische Meeuw Larus fuscus fuscus (en in beperktere mate Heuglins Meeuw Larus heuglini) is bekend dat deze zulke vergevorderde rui vertonen. Twee van de vier vogels zouden er overigens nogal atypisch uitzien voor fuscus (overzichtsplaatjes 3 en 5). Op de algemene Kleine Mantelmeeuwen pagina staan ook veel foto's van geringde graellsii uit Nederland en van twee intermedius uit Noorwegen.

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heugliniYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis Three good candidate Heuglin's Gulls Larus heuglini. Click the second thumbnail for a page with pale 2cy Lesser Black-backed Gulls s.l.

Drie goede kandidaat Heuglins Meeuwen Larus heuglini. Klik de tweede thumbnail voor een pagina met lichte 2kj Kleine Mantelmeeuwen s.l.

Zilvermeeuw - Larus argentatus Normally first winter Herring Gulls do not moult any wing coverts, although a few percent do moult one or some odd feathers. This bird however has replaced many coverts in one wing.

Normaal gesproken ruien eerste winter Zilvermeeuwen geen vleugeldekveren, hoewel een klein percentage een of enkele willekeurige veren vervangt. Deze vogel echter heeft veel dekveren vervangen in een vleugel.

Zilvermeeuw - Larus argentatusZilvermeeuw - Larus argentatus The general page of Herring Gulls also provides access to picture of ringed argenteus from The Netherlands and the UK, as well as argentatus from Germany and Finland.

De algemene Zilvermeeuwen pagina biedt ook toegang tot foto's van geringde argenteus uit Nederland en Groot-Brittanië als ook argentatus uit Duitsland en Finland.

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis Juvenile Yellow-legged Gulls are quite common in Amsterdam in July/August. The caption to this 1cy provides identification clues.

Juveniele Geelpootmeeuwen zijn vrij algemeen in Amsterdam in juli/augustus. Het onderschrift van deze 1kj bevat aanwijzingen voor determinatie.

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellisYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellisYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis Ringed birds are scarce though, with records of single Italian, Spanish and Croatian birds. The Spanish bird, black NTT8, is a regular summer visitor to Amsterdam. In 2005, it visited the capital for the fourth consecutive year! The general page for Yellow-legged Gulls features a broad selection of juveniles and also has some immature and adult birds.

Geringde vogels zijn echter schaars, met waarnemingen van Italiaanse, Spaanse en Kroatische vogels. De Spaanse vogel, zwart NTT8, is een regelmatige zomergast. In 2005 bezocht deze de hoofdstad voor het vierde opeenvolgende jaar! De algemene Geelpootmeeuwen pagina toont een brede selectie juvenielen en heeft ook enkele onvolwassen en adulte vogels.

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans This 1cy bird proves that the identification of Caspian Gull can be very straightforward. A typical bird, with hints on identification.

Deze 1kj vogel bewijst dat de herkenning van Pontische Meeuwen niet lastig hoeft te zijn. Een typische vogel, met aanwijzingen voor determinatie.

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnansCaspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans Caspian Gull is the least common of large gulls, but still three ringed birds have been observed—two from Poland and one from the Ukraine. One of the Polish birds, however, probably is a hybrid Herring x Caspian Gull. On the Caspian Gull page there are more immature birds can be found.

Pontische Meeuw is de minst algemene grote meeuw, maar er zijn even goed drie geringde vogels waargenomen—twee uit Polen en een uit de Oekaïne. Een van de twee Poolse vogels is echter waarschijnlijk een hybride Zilver- x Pontische Meeuw. Op de Pontische Meeuwen pagina staan meer onvolwassen vogels.