2cy Yellow-legged Gull/2kj GeelpootmeeuwYellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

1: © Ruud Altenburg, 30-06-05; 2: © Ruud Altenburg, 02-07-05. Erasmusgracht. 2cy Yellow-legged Gull. Good identification clues are the boldly patterned new scapulars and wing coverts, a few old second generation lesser coverts (replaced during the post-juvenile moult), the pattern of the juvenile tertials and greater coverts, and the dark primaries. The median and inner greater coverts have been renewed but many lesser and greater coverts still are old. The upper tertials have been dropped. Primary moult score: P1-4 new, P5-7 missing/growing and P8-10 juvenile. When comparing size and structure, this could very well be the bird that already showed up in June last year! 2kj Geelpootmeeuw. Goede kenmerken zijn de contrastrijk getekende nieuwe schouder- en dekveren, enkele oude tweede-generatie kleine dekveren (vervangen tijdens de postjuveniele rui), het patroon van de juveniele tertials en grote dekveren, en de donkere handpennen. De middelste en binnenste grote dekveren zijn vervangen maar veel kleine en grote dekveren zijn nog oud. De bovenste tertials zijn uitgeworpen. Handpenscore: P1-4 nieuw, P5-7 ontbrekend/groeiend en P8-10 juveniel. Op basis van grootte en structuur zou dit wel eens heel goed de vogel kunnen zijn die vorig jaar reeds in juni aankwam.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

3: © Ruud Altenburg, 02-08-05. Erasmusgracht. One month later, the old juvenile coverts have been dropped and new feathers are growing in. The fresh lesser coverts are grey without any obvious pattern. Many greater coverts are currently growing. The lowest tertial still is old. P5 protrudes just beyond the new tertials and P9-10 are still old. Een maand later zijn de juveniele dekveren uitgeworpen en groeien nieuwe veren in. De verse kleine dekveren zijn grijs zonder opvallende tekening. Veel grote dekveren groeien momenteel. De onderste tertial is nog juveniel. P5 steekt net voorbij de nieuwe tertials en P9-10 zijn nog oud.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

4: © Ruud Altenburg, 13-08-05. Erasmusgracht. With 2cy Herring Gull. Most greater coverts are almost fully grown. Note the different pattern to the inner greater and median coverts. Met 2kj Zilvermeeuw. De meeste grote dekveren zijn bijna volgroeid. Let op het andere patroon in vergelijking met de binnenste grote en middelste dekveren.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

5: © Ruud Altenburg, 10-09-05. Erasmusgracht. All old primaries have now been dropped and P8 is fully grown. The upper two tertials and inner greater coverts, that had been renewed in June, have been shed again. The scapulars too are in active moult. This phenomenon, a "partial autumn moult", is also observed in Herring Gulls. Alle oude handpennen zijn nu uitgeworpen en P8 is volgroeid. De bovenste twee tertails en binnenste grote dekveren, die in juni vervangen waren, zijn opnieuw uitgeworpen. Er is ook actieve rui in de schouderveren. Dit fenomeen, een "gedeeltelijke najaarsrui", wordt ook waargenomen in Zilvermeeuwen.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

6-7: © Ruud Altenburg, 30-09-05. Erasmusgracht. Compare the subtle differences in shape of head and bill to the 2cy Herring Gull in 6. Three weeks later, most of the median coverts have been dropped. The new, third generation tertials and inner greater coverts are growing and look more adult-like. The upperparts look much more greyish. P10 is almost full-grown. Vergelijk de subtiele verschillen in kop- en snavelvorm met de 2kj Zilvermeeuw in 6. Drie weken later zijn de meeste middelste dekveren uitgeworpen. De nieuwe, derde generatie tertials en binnenste grote dekveren zijn meer adultachtig. De bovendelen zien er veel grijzer uit. P10 is bijna volgroeid.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

8: © Ruud Altenburg, 14-10-05. Erasmusgracht. Again two weeks later, all median coverts have fully grown. Primary moult has also been completed. Opnieuw twee weken later zijn alle middelste dekveren volgroeid. De handpenrui is ook afgerond.Yellow-legged Gull - Geelpootmeeuw - Larus michahellis

9: © Ruud Altenburg, 29-10-05. Erasmusgracht.