1-2cy Lesser Black-backed Gull/1-2kj Kleine MantelmeeuwLesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

1-2: © Ruud Altenburg, 31-08-03. Erasmusgracht, Amsterdam. Juvenile Lesser Black-backed Gull red C95, ringed as pullus at the Maasvlakte on 26-06-03. A few scapulars, coverts and tertials have been replaced with second generation feathers. The upper mandible is slightly overgrown. Juveniele Kleine Mantelmeeuw rood C95, geringd als pullus op de Maasvlakte op 26-06-03. Enkele schouder- en dekveren, alsmede twee tertials zijn vervangen door tweede generatie veren. De bovensnavel is wat doorgegroeid.Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

3: © Ruud Altenburg, 27-09-03. Erasmusgracht, Amsterdam. Judging from the many new and missing scapulars, the post-juvenile moult is in full swing. Getuige de vele nieuwe en ontbrekende schouderveren ondergaat de vogel momenteel de postjuveniele rui.Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

4: © Ruud Altenburg, 26-06-04. Erasmusgracht, Amsterdam. Next spring, C95 has returned to the Erasmusgracht. The overgrown upper mandible has broken off, but the lower mandible also has grown out of proportions. The bird is in complete moult and currently replacing scapulars and most of its wing coverts. All visible primaries (P5-10) are juvenile. Het volgend voorjaar is C95 teruggekeerd naar de Erasmusgracht. De doorgegroeide snavel is afgebroken, maar de ondersnavel is ook doorgeschoten. De vogel ondergaat de complete rui en vervangt momenteeel schouderveren en de meeste dekveren. Alle zichtbare handpennen (P5-10) zijn juveniel.Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

5: © Ruud Altenburg, 27-07-04. Erasmusgracht, Amsterdam. Most scapulars have been renewed and new coverts and tertials are growing. The inner primaries have been dropped: only P7-10 are still juvenile. De meeste schouderveren zijn vernieuwd en de dekveren en tertials groeien nog. C95 heeft de binnenste handpennen laten vallen: alleen P7-10 zijn nog juveniel.Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

6-7: © Ruud Altenburg, 14-08-04. The fresh mantle shows no trace of dark grey feathers; instead, the feathers are second generation-like. C95 has only recently started moulting its tail; the central feathers are missing (7). P8-10 still are juvenile and it is abnormal that there is no sign yet of a new P5 beyond the tertials. Judging from the way P8 is positioned, it may be displaced. Er zijn geen donkergrijze veren aanwezig in de verse mantel; in plaats daarvan zijn de veren tweede-generatieachtig. C95 is pas recentelijk met de rui van de staart begonnen; de centrale pennen ontbreken (7). P8-10 zijn nog juveniel en het is abnormaal dat een nieuwe P5 nog niet zichtbaar is vanachter de tertials. Getuige de manier waarop P8 scheef zit kan deze verschoven zijn.Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

8: © Ruud Altenburg, 25-09-04. The lower mandible too has broken or worn off and it appears C95 more or less has a normal bill again! Primary moult is slow compared to other 2cy LBBGs: a fresh second generation P6 is visible, P9-10 are still juvenile. More central tail feathers have been dropped, only the outermost still are present. De ondersnavel is ook afgebroken of -gesleten zodat het lijkt net of C95 weer een min of meer normale snavel heeft! De handpenrui is langzaam in vergelijking met andere 2kj Kleine Mantels: een verse tweede-generatie P6 is zichtbaar en P9-10 zijn nog juveniel. Meer centrale staartpennen zijn uitgeworpen, alleen de buitenste zijn nog aanwezig.Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull - Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

9-11: © Ruud Altenburg, 23-10-04. By the end of October the complete moult should be finished, but C95 has problems with its primaries. It appears as if P9 and 10 are not fully grown and most primaries look extremely worn and damaged already (10). C95 was last seen on November 3. Hopefully it will be back again next year! Tegen eind oktober zou de complete rui voltooid moeten zijn, maar C95 heeft problemen met zijn handpennen. Het lijkt alsof P9 en 10 niet volgroeid zijn en de meeste handpennen zien er al zeer gesleten en beschadigd uit (10). C95 werd voor het laatst op 3 november gezien. Ik hoop hem volgend jaar weer opnieuw tegen te komen!