1cy Caspian Gull/1kj Pontische MeeuwCaspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

Caspian Gull - Pontische Meeuw - Larus cachinnans

1-2: © Ruud Altenburg, 22-10-06. Albardagracht, Amsterdam. 1cy Caspian Gull, in 2 together with 1cy and 2cy Herring Gull. 1kj Pontische Meeuw, in 2 samen met 1kj en 2kj Zilvermeeuw.