2cy Heuglin's Gull?/2kj Heuglins Meeuw?Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

1-3: © Mars Muusse, 28-06-06. Erasmusgracht, Amsterdam. A very strong candidate 2cy Heuglin's Gull. Note the similarities with Caspian Gull, but the upperparts are relatively dark grey and the tail and half of the secondaries have been replaced on the wintering grounds. P1 is fully grown, P2-3 are growing, P4 is missing and P5-10 are juvenile. The new primaries are pale grey rather than dark grey to black and look very third generation-like. Een zeer sterke kandidaat 2kj Heuglins Meeuw. Let op de overeenkomsten met Pontische Meeuw, maar de bovendelen zijn relatief donker en de staart en de helft van de armpennen zijn op de wintergronden vervangen. P1 is volgroeid, P2-3 groeien, P4 ontbreekt en P5-10 zijn juveniel. De nieuwe handpennen zijn lichtgrijs in plaats van donkergrijs of zwart en lijken sterk op derde generatie pennen.


Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

4, 7-8: © Mars Muusse, 09-07-06; 5-6: © Ruud Altenburg, 09-07-06. Erasmusgracht, Amsterdam. Almost two weeks later, P3 is fully grown and P4 is about halfway. Note the pale grey upperparts compared to the adult Lesser Black-backed Gull in 6. Bijna twee weken later is P3 volgroeid en P4 ongeveer halverwege. Let op de lichte bovendelen in vergelijking met de volwassen Kleine Mantelmeeuw in 6.


Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

9: © Mars Muusse, 15-07-06. Erasmusgracht, Amsterdam. P4 has grown and P6 has now been dropped. Replacement of the remaining juvenile secondaries has commenced. P4 is gegroeid en P6 is nu uitgeworpen. Vervanging van de resterende juveniele armpennen is begonnen.


Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

10: © Ruud Altenburg, 23-07-06. Erasmusgracht, Amsterdam. With 2cy Lesser Black-backed Gull, a bird of the same age. The variation within 2cy birds in Lesser Black-backed Gulls s.l. really is enormous! Met 2kj Kleine Mantel, een vogel van dezelfde leeftijd. De variatie binnen 2kj vogels in Kleine Mantelmeeuw s.l. is echt enorm!


Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

11-12: © Mars Muusse, 29-07-06. Erasmusgracht, Amsterdam. The bird is clearly replacing the head feathers: within a week it has acquired a streaked head. P4 now is fully grown, P5 almost fully grown, P6-7 are missing and P8-10 are old; only one juvenile secondary remains in the right wing. De vogel vervangt nu duidelijk de kopveren: binnen een week heeft hij een gestreepte kop gekregen. P4 is volgroeid, P5 bijna volgroeid, P6-7 ontbreken en P8-10 zijn oud; slechts een juveniele armpen resteert in de rechtervleugel.


Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

13-14: © Ruud Altenburg, 05-08-06. Erasmusgracht, Amsterdam. With its streaked head and now slightly paler iris, the cachinnans-like features are much less obvious. Still, this individual stands from the crowd and in the field is recognized instantaneously by its very pale upperparts. Met zijn gestreepte kop en nu iets lichtere iris zijn de cachinnans-achtige trekken duidelijk minder opvallend. Dit individu valt echter in het veld nog steeds onmiddellijk op vanwege de zeer lichte bovendelen.


Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

Heuglin's Gull - Heuglins Meeuw - Larus heuglini

15-16: © Mars Muusse, 11-08-06; 17: © Ruud Altenburg, 11-08-06; 18: © Ruud Altenburg, 13-08-06. Erasmusgracht, Amsterdam. All juvenile secondaries have been dropped and new feathers are growing in. P1-5 are fully grown, P6 is growing, P7 missing and P8-10 still are juvenile. The bill base has become darker compared to the first half of July. A small red gonydeal spot is developing. Many of the lesser and median coverts and tertials now are adult-like pale grey feathers. Alle juveniele armpennen zijn nu uitgeworpen en nieuwe veren groeien in. P1-5 zijn volgroeid, P6 groeit, P7 ontbreekt en P8-10 zijn nog juveniel. De snavelbasis is donkerder geworden in vergelijking met de eerste helft van juli. Veel kleine en middelste dekveren en tertials zijn nu adult-achtige lichtgrijze veren.